2018-09-24 11:24:59

Pomoćnik u nastavi

OSNOVNA ŠKOLA DR. FRANJE TUĐMANA LIČKI OSIK sa sjedištem u Ličkom Osiku, Riječka 2, raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

  1. pomoćnik u nastavi učenika s teškoćama u razvoju, na određeno nepuno radno vrijeme 31/40 sati tjedno do povratka na rad odsutnog radnika, 1 izvršitelj (m/ž)

 

UVJETI: najmanje SSS i ispunjavanje uvjeta iz članka 105. stavka 1. i 2. i članka 106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.).

Izrazi koji se u ovom Natječaju koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.

 

Kandidati su uz prijavu dužni priložiti:

  • životopis
  • presliku domovnice
  • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
  • presliku dokaza o vrsti i razini obrazovanja
  • presliku dokaza o završenoj edukaciji za pomoćnika u nastavi (na Natječaj se mogu javiti i osobe bez završene edukacije za pomoćnika u nastavi).

 

Kandidati koji se prema posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju moraju prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Dokaze koje je potrebno priložiti za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17.) potražiti na poveznici:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

 

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka prijavom na ovaj Natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe ovoga Natječaja.

 

Rok za prijavu: 8 dana od dana objave Natječaja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Prijave se dostavljaju na adresu: Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Lički Osik, Riječka 2, 53201 Lički Osik.

 


Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Lički Osik