preskoči na sadržaj
Natječaji Škole

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA UČITELJ/ICA GLAZBENE KULTURE

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Jurković  datum: 6. 12. 2021. 14:17

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA UČITELJ/ICA FIZIKE

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Jurković  datum: 6. 12. 2021. 14:15

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA UČITELJ/ICA MATEMATIKE

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Jurković  datum: 6. 12. 2021. 14:14

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA- STRUČNI SURADNIK LOGOPED/ICA

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Jurković  datum: 6. 12. 2021. 14:11

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto učitelj/ce informatike

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Jurković  datum: 25. 10. 2021. 14:32

N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto stručni suradnik/ca - psiholog/inja

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Jurković  datum: 25. 10. 2021. 14:20

N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto učitelj/ica geografije

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Jurković  datum: 25. 10. 2021. 14:17

N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto učitelj/ica razredne nastave - Matična škola

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Jurković  datum: 25. 10. 2021. 14:13

N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto učitelj/ica razredne nastave- PODRUČNA ŠKOLA ŠIROKA KULA

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Jurković  datum: 25. 10. 2021. 14:10

N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto učitelj/ica tehničke kulture

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.)-dalje u tekstu Zakona, i članak 4. Pravilnika o radu Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Lički Osik, sa sjedištem u Ličkom Osiku, Riječka 2, raspisuje

N A T J E Č A J 

za zasnivanje radnog odnosa  za radno mjesto učitelj/ica tehničke kulture

- 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno.

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj, uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 105. i članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi i Pravilnik o radu Osnovne škole dr. Franje Tuđmana Lički Osik.

Radni odnos u Školi ne može se zasnovati s osobom za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

U prijavi na natječaj mora se navesti:

 • osobno ime i prezime
 • adresa stanovanja
 • broj telefona odnosno mobitela
 • e- mail adresa
 • naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Kandidati/kinje su uz vlastoručnu potpisanu prijavu dužni dostaviti:

 • životopis,
 • diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 • dokaz o državljanstvu,
 • uvjerenje nadležnog suda da kandidat/kinja nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja postoji zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školi iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja)
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici. Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu ("Narodne novine", br.78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16).

Kandidat/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (" Narodne novine", be.33/92, 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94, 108/96, 82/01., 103/03., 148/13., 98/19.) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( "Narodne novine", br. 157/13., 152/14., 39/18., 32/20.) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima  iz Domovinskog rata (" Narodne novine" br.84/21) dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine", br. 121/17., 98/19., 84/21.), uz prijavu na natječaj dužni su priložiti dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prednosti:

 https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima  iz Domovinskog rata ("Narodne novine", br.84/21.), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom  49. st.1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine«, br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenja odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, br. 157/13., 152/14., 38/18. i 32/20.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, odnosno javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.
Kandidat koji je stekao obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je uz prijavu na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (»Narodne novine«, br. 57/96., 21/00.- Odluka Ustavnog suda RH) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (»Narodne novine«, br. 158/03.,198/03., 138/06. i 45/11.).

 


Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici Osnovne škole dr. Franje Tuđmana Lički Osik.

Sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (»Narodne novine«, br. 82/08. i 69/17.) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

Kandidatom prijavljenim na natječaj će se smatrati samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Nakon isteka natječajnog roka provest će se postupak vrednovanja kandidata, sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi dr. Franje Tuđmana Lički Osik koji je dostupan na web stranici. 

Na mrežnoj stranici Škole objavit će se vrijeme i mjesto i način vrednovanja kandidata. Za kandidata koji ne pristupi smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj i ne smatra se više kandidatom.
Škola izvješćuje sve kandidate o rezultatima natječaja putem mrežne stranice Škole. Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati, kao i prijave koje nisu vlastoručno potpisane neće se razmatrati.

Natječajna dokumentacija se ne vraća. Kandidat/kinja prijavljen/na na natječaj biti će obaviješteni/na putem mrežne stranice školske ustanove najkasnije u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim/om kandidatom/kinjom.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavlja se isključivo poštom na adresu: Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Lički Osik, Riječka 2, 53201 Lički Osik, s naznakom „za natječaj- učitelj/ica tehničke kulture“.
Natječaj je otvoren od 29.09.2021. godine do 07.10.2021. godine.


Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka br. 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (»Narodne novine«, br. 42/18.) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za prikupljanje i obradu svih osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama, a koji će se obrađivati isključivo svrhu provedbe natječajnog postupka.

 

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana ĐAPIĆ  datum: 29. 9. 2021. 13:23

N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto učitelj/ica prirode

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.)-dalje u tekstu Zakona, i članak 4. Pravilnika o radu Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Lički Osik, sa sjedištem u Ličkom Osiku, Riječka 2, raspisuje

N A T J E Č A J 

za zasnivanje radnog odnosa  za radno mjesto učitelj/ica prirode

- 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme 10 sati tjedno.

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj, uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 105. i članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi i Pravilnik o radu Osnovne škole dr. Franje Tuđmana Lički Osik.

Radni odnos u Školi ne može se zasnovati s osobom za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

U prijavi na natječaj mora se navesti:

 • osobno ime i prezime
 • adresa stanovanja
 • broj telefona odnosno mobitela
 • e- mail adresa
 • naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Kandidati/kinje su uz vlastoručnu potpisanu prijavu dužni dostaviti:

 • životopis,
 • diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 • dokaz o državljanstvu,
 • uvjerenje nadležnog suda da kandidat/kinja nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja postoji zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školi iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja)
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici. Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu ("Narodne novine", br.78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16).

Kandidat/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (" Narodne novine", be.33/92, 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94, 108/96, 82/01., 103/03., 148/13., 98/19.) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( "Narodne novine", br. 157/13., 152/14., 39/18., 32/20.) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima  iz Domovinskog rata (" Narodne novine" br.84/21) dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine", br. 121/17., 98/19., 84/21.), uz prijavu na natječaj dužni su priložiti dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prednosti:

 https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima  iz Domovinskog rata ("Narodne novine", br.84/21.), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom  49. st.1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine«, br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenja odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, br. 157/13., 152/14., 38/18. i 32/20.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, odnosno javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.
Kandidat koji je stekao obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je uz prijavu na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (»Narodne novine«, br. 57/96., 21/00.- Odluka Ustavnog suda RH) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (»Narodne novine«, br. 158/03.,198/03., 138/06. i 45/11.).

 


Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici Osnovne škole dr. Franje Tuđmana Lički Osik.

Sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (»Narodne novine«, br. 82/08. i 69/17.) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

Kandidatom prijavljenim na natječaj će se smatrati samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Nakon isteka natječajnog roka provest će se postupak vrednovanja kandidata, sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi dr. Franje Tuđmana Lički Osik koji je dostupan na web stranici. 

Na mrežnoj stranici Škole objavit će se vrijeme, mjesto i način vrednovanja kandidata. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj i ne smatra se više kandidatom.
Škola izvješćuje sve kandidate o rezultatima natječaja putem mrežne stranice Škole. Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati, kao i prijave koje nisu vlastoručno potpisane neće se razmatrati.

Natječajna dokumentacija se ne vraća. Kandidat/kinja prijavljen/na na natječaj biti će obaviješteni/na putem mrežne stranice školske ustanove najkasnije u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim/om kandidatom/kinjom.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavlja se isključivo poštom na adresu: Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Lički Osik, Riječka 2, 53201 Lički Osik, s naznakom „za natječaj- učitelj/ica prirode“.
Natječaj je otvoren od 29.09.2021. godine do 07.10.2021. godine.


Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka br. 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (»Narodne novine«, br. 42/18.) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za prikupljanje i obradu svih osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama, a koji će se obrađivati isključivo svrhu provedbe natječajnog postupka.

 

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana ĐAPIĆ  datum: 29. 9. 2021. 13:22

N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto učitelj/ica fizike

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.)-dalje u tekstu Zakona, i članak 4. Pravilnika o radu Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Lički Osik, sa sjedištem u Ličkom Osiku, Riječka 2, raspisuje

N A T J E Č A J 

za zasnivanje radnog odnosa  za radno mjesto učitelj/ica fizike

- 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme 16 sati tjedno.

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj, uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 105. i članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi i Pravilnik o radu Osnovne škole dr. Franje Tuđmana Lički Osik.

Radni odnos u Školi ne može se zasnovati s osobom za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

U prijavi na natječaj mora se navesti:

 • osobno ime i prezime
 • adresa stanovanja
 • broj telefona odnosno mobitela
 • e- mail adresa
 • naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Kandidati/kinje su uz vlastoručnu potpisanu prijavu dužni dostaviti:

 • životopis,
 • diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 • dokaz o državljanstvu,
 • uvjerenje nadležnog suda da kandidat/kinja nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja postoji zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školi iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja)
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici. Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu ("Narodne novine", br.78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16).

Kandidat/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (" Narodne novine", be.33/92, 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94, 108/96, 82/01., 103/03., 148/13., 98/19.) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( "Narodne novine", br. 157/13., 152/14., 39/18., 32/20.) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima  iz Domovinskog rata (" Narodne novine" br.84/21) dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine", br. 121/17., 98/19., 84/21.), uz prijavu na natječaj dužni su priložiti dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prednosti:

 https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima  iz Domovinskog rata ("Narodne novine", br.84/21.), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom  49. st.1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine«, br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenja odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, br. 157/13., 152/14., 38/18. i 32/20.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, odnosno javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.
Kandidat koji je stekao obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je uz prijavu na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (»Narodne novine«, br. 57/96., 21/00.- Odluka Ustavnog suda RH) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (»Narodne novine«, br. 158/03.,198/03., 138/06. i 45/11.).

 


Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici Osnovne škole dr. Franje Tuđmana Lički Osik.

Sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (»Narodne novine«, br. 82/08. i 69/17.) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

Kandidatom prijavljenim na natječaj će se smatrati samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Nakon isteka natječajnog roka provest će se postupak vrednovanja kandidata, sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi dr. Franje Tuđmana Lički Osik koji je dostupan na web stranici. 

Na mrežnoj stranici Škole objavit će se vrijeme, mjesto i način vrednovanja kandidata. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj i ne smatra se više kandidatom.
Škola izvješćuje sve kandidate o rezultatima natječaja putem mrežne stranice Škole. Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati, kao i prijave koje nisu vlastoručno potpisane neće se razmatrati.

Natječajna dokumentacija se ne vraća. Kandidat/kinja prijavljen/na na natječaj biti će obaviješteni/na putem mrežne stranice školske ustanove najkasnije u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim/om kandidatom/kinjom.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavlja se isključivo poštom na adresu: Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Lički Osik, Riječka 2, 53201 Lički Osik, s naznakom „za natječaj- učitelj/ica fizike“.
Natječaj je otvoren od 29.09.2021. godine do 07.10.2021. godine.


Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka br. 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (»Narodne novine«, br. 42/18.) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za prikupljanje i obradu svih osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama, a koji će se obrađivati isključivo svrhu provedbe natječajnog postupka.

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana ĐAPIĆ  datum: 29. 9. 2021. 13:21

N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto učitelj/ica matematike

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.)-dalje u tekstu Zakona, i članak 4. Pravilnika o radu Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Lički Osik, sa sjedištem u Ličkom Osiku, Riječka 2, raspisuje

N A T J E Č A J 

za zasnivanje radnog odnosa  za radno mjesto učitelj/ica matematike

-1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme 16 sati tjedno.

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj, uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 105. i članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi i Pravilnik o radu Osnovne škole dr. Franje Tuđmana Lički Osik.

Radni odnos u Školi ne može se zasnovati s osobom za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

U prijavi na natječaj mora se navesti:

 • osobno ime i prezime
 • adresa stanovanja
 • broj telefona odnosno mobitela
 • e- mail adresa
 • naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Kandidati/kinje su uz vlastoručnu potpisanu prijavu dužni dostaviti:

 • životopis,
 • diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 • dokaz o državljanstvu,
 • uvjerenje nadležnog suda da kandidat/kinja nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja postoji zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školi iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja)
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici. Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu ("Narodne novine", br.78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16).

Kandidat/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (" Narodne novine", be.33/92, 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94, 108/96, 82/01., 103/03., 148/13., 98/19.) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( "Narodne novine", br. 157/13., 152/14., 39/18., 32/20.) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima  iz Domovinskog rata (" Narodne novine" br.84/21) dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine", br. 121/17., 98/19., 84/21.), uz prijavu na natječaj dužni su priložiti dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prednosti:

 https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima  iz Domovinskog rata ("Narodne novine", br.84/21.), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom  49. st.1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine«, br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenja odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, br. 157/13., 152/14., 38/18. i 32/20.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, odnosno javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.
Kandidat koji je stekao obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je uz prijavu na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (»Narodne novine«, br. 57/96., 21/00.- Odluka Ustavnog suda RH) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (»Narodne novine«, br. 158/03.,198/03., 138/06. i 45/11.).

 


Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici Osnovne škole dr. Franje Tuđmana Lički Osik.

Sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (»Narodne novine«, br. 82/08. i 69/17.) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

Kandidatom prijavljenim na natječaj će se smatrati samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Nakon isteka natječajnog roka provest će se postupak vrednovanja kandidata, sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi dr. Franje Tuđmana Lički Osik koji je dostupan na web stranici. 

Na mrežnoj stranici Škole objavit će se vrijeme, mjesto i način vrednovanja kandidata. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj i ne smatra se više kandidatom.
Škola izvješćuje sve kandidate o rezultatima natječaja putem mrežne stranice Škole. Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati, kao i prijave koje nisu vlastoručno potpisane neće se razmatrati.

Natječajna dokumentacija se ne vraća. Kandidat/kinja prijavljen/na na natječaj biti će obaviješteni/na putem mrežne stranice školske ustanove najkasnije u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim/om kandidatom/kinjom.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavlja se isključivo poštom na adresu: Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Lički Osik, Riječka 2, 53 201 Lički Osik, s naznakom „za natječaj- učitelj/ica matematike“.
Natječaj je otvoren od 29.09.2021. godine do 07.10.2021. godine.


Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka br. 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (»Narodne novine«, br. 42/18.) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za prikupljanje i obradu svih osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama, a koji će se obrađivati isključivo svrhu provedbe natječajnog postupka.

 

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana ĐAPIĆ  datum: 29. 9. 2021. 13:20

N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto učitelj/ica glazbene kulture

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.)-dalje u tekstu Zakona, i članak 4. Pravilnika o radu Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Lički Osik, sa sjedištem u Ličkom Osiku, Riječka 2, raspisuje

N A T J E Č A J 

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto učitelj/ica glazbene kulture

-1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno.

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj, uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 105. i članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi i Pravilnik o radu Osnovne škole dr. Franje Tuđmana Lički Osik.

Radni odnos u Školi ne može se zasnovati s osobom za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

U prijavi na natječaj mora se navesti:

 • osobno ime i prezime
 • adresa stanovanja
 • broj telefona odnosno mobitela
 • e- mail adresa
 • naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Kandidati/kinje su uz vlastoručnu potpisanu prijavu dužni dostaviti:

 • životopis,
 • diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 • dokaz o državljanstvu,
 • uvjerenje nadležnog suda da kandidat/kinja nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja postoji zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školi iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja)
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici. Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu ("Narodne novine", br.78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16).

Kandidat/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (" Narodne novine", be.33/92, 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94, 108/96, 82/01., 103/03., 148/13., 98/19.) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( "Narodne novine", br. 157/13., 152/14., 39/18., 32/20.) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima  iz Domovinskog rata (" Narodne novine" br.84/21) dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine", br. 121/17., 98/19., 84/21.), uz prijavu na natječaj dužni su priložiti dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prednosti:

 https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima  iz Domovinskog rata ("Narodne novine", br.84/21.), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom  49. st.1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine«, br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenja odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, br. 157/13., 152/14., 38/18. i 32/20.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, odnosno javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.
Kandidat koji je stekao obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je uz prijavu na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (»Narodne novine«, br. 57/96., 21/00.- Odluka Ustavnog suda RH) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (»Narodne novine«, br. 158/03.,198/03., 138/06. i 45/11.).


Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici Osnovne škole dr. Franje Tuđmana Lički Osik.

Sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (»Narodne novine«, br. 82/08. i 69/17.) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

Kandidatom prijavljenim na natječaj će se smatrati samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Nakon isteka natječajnog roka provest će se postupak vrednovanja kandidata, sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi dr. Franje Tuđmana Lički Osik koji je dostupan na web stranici. 

Na mrežnoj stranici Škole objavit će se vrijeme, mjesto i način vrednovanja kandidata. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj i ne smatra se više kandidatom.
Škola izvješćuje sve kandidate o rezultatima natječaja putem mrežne stranice Škole. Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati, kao i prijave koje nisu vlastoručno potpisane neće se razmatrati.

Natječajna dokumentacija se ne vraća. Kandidat/kinja prijavljen/na na natječaj biti će obaviješteni/na putem mrežne stranice školske ustanove najkasnije u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim/om kandidatom/kinjom.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavlja se isključivo poštom na adresu: Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Lički Osik, Riječka 2, 53 201 Lički Osik, s naznakom „za natječaj- učitelj/ica glazbene kulture“.
Natječaj je otvoren od 29.09.2021. godine do 07.10.2021. godine.


Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka br. 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (»Narodne novine«, br. 42/18.) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za prikupljanje i obradu svih osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama, a koji će se obrađivati isključivo svrhu provedbe natječajnog postupka.

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana ĐAPIĆ  datum: 29. 9. 2021. 13:16

Natječaj za učitelja/icu razredne nastave-2 izvršitelja/ce

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.)-dalje u tekstu Zakona, i članak 4. Pravilnika o radu Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Lički Osik, sa sjedištem u Ličkom Osiku, Riječka 2, raspisuje

N A T J E Č A J 

za zasnivanje radnog odnosa  za radno mjesto učitelj/ica razredne nastave - 2 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme do 31. kolovoza 2022. godine

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj, uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 105. i članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi i Pravilnik o radu Osnovne škole dr. Franje Tuđmana Lički Osik.

Radni odnos u Školi ne može se zasnovati s osobom za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

U prijavi na natječaj mora se navesti:

 • osobno ime i prezime
 • adresa stanovanja
 • broj telefona odnosno mobitela
 • e- mail adresa
 • naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Kandidati/kinje su uz vlastoručnu potpisanu prijavu dužni dostaviti:

 • životopis,
 • diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 • dokaz o državljanstvu,
 • uvjerenje nadležnog suda da kandidat/kinja nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja postoji zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školi iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja)
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici. Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu ("Narodne novine", br.78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16).

Kandidat/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (" Narodne novine", be.33/92, 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94, 108/96, 82/01., 103/03., 148/13., 98/19.) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( "Narodne novine", br. 157/13., 152/14., 39/18., 32/20.) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima  iz Domovinskog rata (" Narodne novine" br.84/21) dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine", br. 121/17., 98/19., 84/21.), uz prijavu na natječaj dužni su priložiti dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prednosti:

 https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima  iz Domovinskog rata ("Narodne novine", br.84/21.), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom  49. st.1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine«, br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenja odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, br. 157/13., 152/14., 38/18. i 32/20.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, odnosno javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.
Kandidat koji je stekao obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je uz prijavu na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (»Narodne novine«, br. 57/96., 21/00.- Odluka Ustavnog suda RH) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (»Narodne novine«, br. 158/03.,198/03., 138/06. i 45/11.).

 


Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici Osnovne škole dr. Franje Tuđmana Lički Osik.

Sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (»Narodne novine«, br. 82/08. i 69/17.) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

Kandidatom prijavljenim na natječaj će se smatrati samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Nakon isteka natječajnog roka provest će se postupka vrednovanja kandidata, sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi dr. Franje Tuđmana Lički Osik koji je dostupan na web stranici. 

Na mrežnoj stranici Škole objavit će se vrijeme i mjesto i način vrednovanja kandidata. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj i ne smatra se više kandidatom.
Škola izvješćuje sve kandidate o rezultatima natječaja putem mrežne stranice Škole. Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati, kao i prijave koje nisu vlastoručno potpisane neće se razmatrati.

Natječajna dokumentacija se ne vraća. Kandidat/kinja prijavljen/na na natječaj biti će obaviješteni/na putem mrežne stranice školske ustanove najkasnije u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim/om kandidatom/kinjom.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavlja se samo poštom na adresu: Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Lički Osik, Riječka 2, 53 201 Lički Osik, s naznakom „za natječaj- učitelj/ica razredne nastave“.
Natječaj je otvoren od 22.09.2021. godine do 30.09. 2021. godine.


Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka br. 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (»Narodne novine«, br. 42/18.) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za prikupljanje i obradu svih osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama, a koji će se obrađivati isključivo svrhu provedbe natječajnog postupka.

 

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana ĐAPIĆ  datum: 22. 9. 2021. 11:57

Natječaj za tajnika/cu škole

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.)-dalje u tekstu Zakona, i članak 4. Pravilnika o radu Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Lički Osik, sa sjedištem u Ličkom Osiku, Riječka 2, raspisuje
N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa  za radno mjesto tajnik škole – 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme

UVJETI:
Kandidati koji se prijavljuju na natječaj, uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa trebaju ispunjavati i posebne uvjete sukladno članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi za tajnika/cu škole („Narodne novine“ br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.)
a)        Završen sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave
b)        Preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a)
Radni odnos u Školi ne može se zasnovati s osobom za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
U prijavi na natječaj mora se navesti:
•        osobno ime i prezime
•        adresa stanovanja
•        broj telefona odnosno mobitela
•        e- mail adresa
•        naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Kandidati/kinje su uz vlastoručnu potpisanu prijavu dužni dostaviti:
•        životopis,
•        diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
•        dokaz o državljanstvu,
•        uvjerenje nadležnog suda da kandidat/kinja nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja postoji zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školi iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja)
•        elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici. Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu ("Narodne novine", br.78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16).
Kandidat/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (" Narodne novine", be.33/92, 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94, 108/96, 82/01., 103/03., 148/13., 98/19.) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( "Narodne novine", br. 157/13., 152/14., 39/18., 32/20.) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima  iz Domovinskog rata (" Narodne novine" br.84/21) dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine", br. 121/17., 98/19., 84/21.), uz prijavu na natječaj dužni su priložiti dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prednosti:
 https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima  iz Domovinskog rata ("Narodne novine", br.84/21.), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom  49. st.1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine«, br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenja odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, br. 157/13., 152/14., 38/18. i 32/20.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, odnosno javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.
Kandidat koji je stekao obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je uz prijavu na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (»Narodne novine«, br. 57/96., 21/00.- Odluka Ustavnog suda RH) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (»Narodne novine«, br. 158/03.,198/03., 138/06. i 45/11.).

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici Osnovne škole dr. Franje Tuđmana Lički Osik.
Sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (»Narodne novine«, br. 82/08. i 69/17.) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

Kandidatom prijavljenim na natječaj će se smatrati samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
Nakon isteka natječajnog roka provest će se postupka vrednovanja kandidata putem razgovora (intervjua), sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi dr. Franje Tuđmana Lički Osik koji je dostupan na web stranici.
 Na web stranici Škole objavit će se vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua). Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj i ne smatra se više kandidatom.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Škola ne obavještava osobu o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja. Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati, kao i prijave koje nisu vlastoručno potpisane neće se razmatrati. Natječajna dokumentacija se ne vraća.
Kandidat/kinja prijavljen/na na natječaj biti će obaviješten/na putem mrežne stranice školske ustanove najkasnije u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim/om kandidatkinjom.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavlja se isključivo poštom na adresu: Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Lički Osik, Riječka 2, 53 201 Lički Osik, s naznakom „za natječaj za radno mjesto tajnik/ca“.
Natječaj je otvoren od 21.09.2021.godine do 29.09.2021. godine.

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka br. 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (»Narodne novine«, br. 42/18.) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za prikupljanje i obradu svih osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama, a koji će se obrađivati isključivo svrhu provedbe natječajnog postupka.

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana ĐAPIĆ  datum: 21. 9. 2021. 11:05

Pomoćnik u nastavi

OSNOVNA ŠKOLA DR. FRANJE TUĐMANA LIČKI OSIK sa sjedištem u Ličkom Osiku, Riječka 2, raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta  

 

 1. pomoćnik u nastavi učenika s teškoćama u razvoju, na određeno nepuno radno vrijeme 32/40 sati tjedno, 2 izvršitelja (m/ž)

 

UVJETI: najmanje SSS, završen program osposobljavanja za pomoćnika u nastavi i ispunjavanje uvjeta iz članka 105. stavka 1. i 2. i članka 106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.).

 

Izrazi koji se u ovom Natječaju koriste za osobe u muškom rodu neutralni su i odnose se na muške i ženske osobe.

 

Kandidati su uz prijavu dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana objave Natječaja)
 • presliku dokaza o vrsti i razini obrazovanja
 • presliku dokaza o završenom programu osposobljavanja za pomoćnika u nastavi. 

 

Kandidati koji nemaju završen program osposobljavanja za pomoćnika u nastavi, nakon odabira su dužni pohađati program uvođenja u rad s učenicima s teškoćama, koji će biti organiziran u organizaciji Grada Gospića, kako bi stekli odgovarajuću edukaciju.

 

Kandidati koji se prema posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju moraju prilikom prijave na Natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Dokaze koje je potrebno priložiti za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17., 98/19. i 84/21.) potražiti na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Rok za prijavu: 8 dana od dana objave Natječaja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku do 8 dana od dana završetka natječajnog postupka putem web stranice Škole.

Prijave se dostavljaju na adresu: Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Lički Osik, Riječka 2, 53201 Lički Osik.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana ĐAPIĆ  datum: 11. 8. 2021. 10:32

Pomoćnik u nastavi

OSNOVNA ŠKOLA DR. FRANJE TUĐMANA LIČKI OSIK sa sjedištem u Ličkom Osiku, Riječka 2, raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta  

 

 1. pomoćnik u nastavi učenika s teškoćama u razvoju, na određeno nepuno radno vrijeme 24/40 sati tjedno, 1 izvršitelj (m/ž)

 

 

UVJETI: najmanje SSS, završen program osposobljavanja za pomoćnika u nastavi i ispunjavanje uvjeta iz članka 105. stavka 1. i 2. i članka 106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.).

 

Izrazi koji se u ovom Natječaju koriste za osobe u muškom rodu neutralni su i odnose se na muške i ženske osobe.

 

Kandidati su uz prijavu dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana objave Natječaja)
 • presliku dokaza o vrsti i razini obrazovanja
 • presliku dokaza o završenom programu osposobljavanja za pomoćnika u nastavi. 

 

Kandidati koji nemaju završen program osposobljavanja za pomoćnika u nastavi, nakon odabira su dužni pohađati program uvođenja u rad s učenicima s teškoćama, koji će biti organiziran u organizaciji Grada Gospića, kako bi stekli odgovarajuću edukaciju.

 

Kandidati koji se prema posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju moraju prilikom prijave na Natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Dokaze koje je potrebno priložiti za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17., 98/19. i 84/21.) potražiti na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Rok za prijavu: 8 dana od dana objave Natječaja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku do 8 dana od dana završetka natječajnog postupka putem web stranice Škole.

Prijave se dostavljaju na adresu: Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Lički Osik, Riječka 2, 53201 Lički Osik.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana ĐAPIĆ  datum: 11. 8. 2021. 10:31

Pomoćnik u nastavi

OSNOVNA ŠKOLA DR. FRANJE TUĐMANA LIČKI OSIK sa sjedištem u Ličkom Osiku, Riječka 2, raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta  

 

 1. pomoćnik u nastavi učenika s teškoćama u razvoju, na određeno nepuno radno vrijeme 22/40 sati tjedno, 1 izvršitelj (m/ž)

 

UVJETI: najmanje SSS, završen program osposobljavanja za pomoćnika u nastavi i ispunjavanje uvjeta iz članka 105. stavka 1. i 2. i članka 106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.).

 

Izrazi koji se u ovom Natječaju koriste za osobe u muškom rodu neutralni su i odnose se na muške i ženske osobe.

 

Kandidati su uz prijavu dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana objave Natječaja)
 • presliku dokaza o vrsti i razini obrazovanja
 • presliku dokaza o završenom programu osposobljavanja za pomoćnika u nastavi. 

 

Kandidati koji nemaju završen program osposobljavanja za pomoćnika u nastavi, nakon odabira su dužni pohađati program uvođenja u rad s učenicima s teškoćama, koji će biti organiziran u organizaciji Grada Gospića, kako bi stekli odgovarajuću edukaciju.

 

Kandidati koji se prema posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju moraju prilikom prijave na Natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Dokaze koje je potrebno priložiti za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17., 98/19. i 84/21.) potražiti na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Rok za prijavu: 8 dana od dana objave Natječaja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku do 8 dana od dana završetka natječajnog postupka putem web stranice Škole.

Prijave se dostavljaju na adresu: Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Lički Osik, Riječka 2, 53201 Lički Osik.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana ĐAPIĆ  datum: 11. 8. 2021. 10:30

Natječaj za radno mjesto učitelja razredne nastave M/Ž (Natječaj se odnosi na prijem pripravnika kroz mjeru HZZ-a" Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva". Vijest ima dokument u privitku

U privitku se nalazi tekst Natječaja.

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana ĐAPIĆ  datum: 19. 4. 2021. 12:32

Stručni suradnik-psiholog

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana ĐAPIĆ  datum: 2. 3. 2021. 12:44

Stručni suradnik-psiholog

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), OSNOVNA ŠKOLA DR. FRANJE TUĐMANA LIČKI OSIK, sa sjedištem u Ličkom Osiku, Riječka 2, raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

 1. stručni suradnik-psiholog  – 1 izvršitelj, na nepuno neodređeno radno vrijeme,

                         20 sati tjedno

 

UVJETI: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa u skladu s općim propisima o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete u skladu s člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i odredbama Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“, broj 6/19. i 75/20.).

 

Kandidati su uz vlastoručno potpisanu prijavu dužni priložiti u neovjerenom presliku: dokaz o državljanstvu, dokaz o vrsti i razini obrazovanja, dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama, životopis te uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja).

Kandidati koji se prema posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju obvezni su prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju.

Dokaze koje je potrebno priložiti za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17. i 98/19.) potražiti na poveznici:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

Vrednovanje kandidata vršit će se u skladu s odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te vrednovanju kandidata (Pravilnik potražiti na poveznici:

http://os-licki-osik.skole.hr/skola/akti).

Na javno dostupnim mrežnim stranicama Škole: http://os-licki-osik.skole.hr/natjecaji bit će objavljen način, sadržaj i područje provjere, izvori za pripremu kandidata, vrijeme i mjesto održavanja vrednovanja te rok za objavu vremena i mjesta vrednovanja kandidata.

Rok za prijavu: 8 (osam) dana od dana objave Natječaja. Nepotpune i nepravodobne prijave, kao i prijave koje nisu vlastoručno potpisane, neće se razmatrati. O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku do 8 dana od dana završetka natječajnog postupka,  objavom na mrežnim stranicama Škole.

Prijave se dostavljaju poštom ili osobno na adresu: Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Lički Osik, Riječka 2, Lički Osik, 53000 Gospić.

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana ĐAPIĆ  datum: 8. 12. 2020. 13:55

Obavijest o rezultatima dijela Natječaja objavljenog 12. listopada 2020. godine Vijest ima dokument u privitku

Natječajni postupci za radna mjesta učitelja prirode i biologije i učitelja glazbene kulture, još nisu okončani.

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana ĐAPIĆ  datum: 4. 12. 2020. 18:48

Obavijest o rezultatima natječaja za pomoćnika u nastavi Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana ĐAPIĆ  datum: 27. 11. 2020. 10:08

Pomoćnik u nastavi

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana ĐAPIĆ  datum: 12. 11. 2020. 13:08

Učitelj tehničke kulture

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), OSNOVNA ŠKOLA DR. FRANJE TUĐMANA LIČKI OSIK, sa sjedištem u Ličkom Osiku, Riječka 2, raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

 1. učitelj tehničke kulture  – 1 izvršitelj, na nepuno neodređeno radno vrijeme,

                                                         17 sati tjedno (m/ž)                

            

UVJETI: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa u skladu s općim propisima o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete u skladu s člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i odredbama Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“, broj 6/19.).

 

Kandidati su uz vlastoručno potpisanu prijavu dužni priložiti u neovjerenom presliku: domovnicu, dokaz o vrsti i razini obrazovanja, životopis i uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja).

Kandidati koji se prema posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju obvezni su prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju.

Dokaze koje je potrebno priložiti za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17. i 98/19.) potražiti na poveznici:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

 

Vrednovanje kandidata vršit će se u skladu s odredbama Pravilnika o načinu i postupku

zapošljavanja te vrednovanju kandidata (Pravilnik potražiti na poveznici:

http://os-licki-osik.skole.hr/skola/akti).

Na javno dostupnim mrežnim stranicama Škole: http://os-licki-osik.skole.hr/natjecaji bit će objavljen način, sadržaj i područje provjere, izvori za pripremu kandidata, vrijeme i mjesto održavanja vrednovanja te rok za objavu vremena i mjesta vrednovanja kandidata.

 

Rok za prijavu: 8 (osam) dana od dana objave Natječaja. Nepotpune i nepravodobne prijave, kao i prijave koje nisu vlastoručno potpisane, neće se razmatrati. O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku do 8 dana objavom na mrežnim stranicama Škole.

 

Prijave se dostavljaju poštom ili osobno na adresu: Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Lički Osik, Riječka 2, Lički Osik, 53000 Gospić.

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana ĐAPIĆ  datum: 12. 10. 2020. 11:25

Učitelj prirode i biologije

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), OSNOVNA ŠKOLA DR. FRANJE TUĐMANA LIČKI OSIK, sa sjedištem u Ličkom Osiku, Riječka 2, raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

 1. učitelj prirode i biologije  – 1 izvršitelj, na nepuno neodređeno radno vrijeme,

                                                           23 sata tjedno (m/ž)                

            

UVJETI: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa u skladu s općim propisima o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete u skladu s člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i odredbama Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“, broj 6/19.).

 

Kandidati su uz vlastoručno potpisanu prijavu dužni priložiti u neovjerenom presliku: domovnicu, dokaz o vrsti i razini obrazovanja, životopis i uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja).

Kandidati koji se prema posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju obvezni su prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju.

Dokaze koje je potrebno priložiti za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17. i 98/19.) potražiti na poveznici:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

 

Vrednovanje kandidata vršit će se u skladu s odredbama Pravilnika o načinu i postupku

zapošljavanja te vrednovanju kandidata (Pravilnik potražiti na poveznici:

http://os-licki-osik.skole.hr/skola/akti).

Na javno dostupnim mrežnim stranicama Škole: http://os-licki-osik.skole.hr/natjecaji bit će objavljen način, sadržaj i područje provjere, izvori za pripremu kandidata, vrijeme i mjesto održavanja vrednovanja te rok za objavu vremena i mjesta vrednovanja kandidata.

 

Rok za prijavu: 8 (osam) dana od dana objave Natječaja. Nepotpune i nepravodobne prijave, kao i prijave koje nisu vlastoručno potpisane, neće se razmatrati. O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku do 8 dana objavom na mrežnim stranicama Škole.

 

Prijave se dostavljaju poštom ili osobno na adresu: Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Lički Osik, Riječka 2, Lički Osik, 53000 Gospić.

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana ĐAPIĆ  datum: 12. 10. 2020. 11:24

Učitelj njemačkog jezika

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), OSNOVNA ŠKOLA DR. FRANJE TUĐMANA LIČKI OSIK, sa sjedištem u Ličkom Osiku, Riječka 2, raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

 1. učitelj njemačkoga jezika  – 1 izvršitelj, na nepuno neodređeno radno vrijeme,

  20 sati tjedno (m/ž)                

            

UVJETI: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa u skladu s općim propisima o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete u skladu s člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i odredbama Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“, broj 6/19.).

 

Kandidati su uz vlastoručno potpisanu prijavu dužni priložiti u neovjerenom presliku: domovnicu, dokaz o vrsti i razini obrazovanja, životopis i uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja).

Kandidati koji se prema posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju obvezni su prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju.

Dokaze koje je potrebno priložiti za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17. i 98/19.) potražiti na poveznici:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

 

Vrednovanje kandidata vršit će se u skladu s odredbama Pravilnika o načinu i postupku

zapošljavanja te vrednovanju kandidata (Pravilnik potražiti na poveznici:

http://os-licki-osik.skole.hr/skola/akti).

Na javno dostupnim mrežnim stranicama Škole: http://os-licki-osik.skole.hr/natjecaji bit će objavljen način, sadržaj i područje provjere, izvori za pripremu kandidata, vrijeme i mjesto održavanja vrednovanja te rok za objavu vremena i mjesta vrednovanja kandidata.

 

Rok za prijavu: 8 (osam) dana od dana objave Natječaja. Nepotpune i nepravodobne prijave, kao i prijave koje nisu vlastoručno potpisane, neće se razmatrati. O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku do 8 dana objavom na mrežnim stranicama Škole.

 

Prijave se dostavljaju poštom ili osobno na adresu: Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Lički Osik, Riječka 2, Lički Osik, 53000 Gospić.

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana ĐAPIĆ  datum: 12. 10. 2020. 11:23

Učitelj matematike

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), OSNOVNA ŠKOLA DR. FRANJE TUĐMANA LIČKI OSIK, sa sjedištem u Ličkom Osiku, Riječka 2, raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

 1. učitelj matematike  – 1 izvršitelj, na nepuno neodređeno radno vrijeme,

  9 sati tjedno

 

UVJETI: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa u skladu s općim propisima o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete u skladu s člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i odredbama Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“, broj 6/19.).

 

Kandidati su uz vlastoručno potpisanu prijavu dužni priložiti u neovjerenom presliku: domovnicu, dokaz o vrsti i razini obrazovanja, životopis i uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja).

Kandidati koji se prema posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju obvezni su prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju.

Dokaze koje je potrebno priložiti za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17. i 98/19.) potražiti na poveznici:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

 

Vrednovanje kandidata vršit će se u skladu s odredbama Pravilnika o načinu i postupku

zapošljavanja te vrednovanju kandidata (Pravilnik potražiti na poveznici:

http://os-licki-osik.skole.hr/skola/akti).

Na javno dostupnim mrežnim stranicama Škole: http://os-licki-osik.skole.hr/natjecaji bit će objavljen način, sadržaj i područje provjere, izvori za pripremu kandidata, vrijeme i mjesto održavanja vrednovanja te rok za objavu vremena i mjesta vrednovanja kandidata.

 

Rok za prijavu: 8 (osam) dana od dana objave Natječaja. Nepotpune i nepravodobne prijave, kao i prijave koje nisu vlastoručno potpisane, neće se razmatrati. O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku do 8 dana objavom na mrežnim stranicama Škole.

 

Prijave se dostavljaju poštom ili osobno na adresu: Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Lički Osik, Riječka 2, Lički Osik, 53000 Gospić.

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana ĐAPIĆ  datum: 12. 10. 2020. 11:23

Učitelj glazbene kulture

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), OSNOVNA ŠKOLA DR. FRANJE TUĐMANA LIČKI OSIK, sa sjedištem u Ličkom Osiku, Riječka 2, raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

 1. učitelj glazbene kulture  – 1 izvršitelj, na nepuno neodređeno radno vrijeme,

                                                          17 sati tjedno (m/ž)                

            

UVJETI: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa u skladu s općim propisima o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete u skladu s člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i odredbama Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“, broj 6/19.).

 

Kandidati su uz vlastoručno potpisanu prijavu dužni priložiti u neovjerenom presliku: domovnicu, dokaz o vrsti i razini obrazovanja, životopis i uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja).

Kandidati koji se prema posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju obvezni su prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju.

Dokaze koje je potrebno priložiti za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17. i 98/19.) potražiti na poveznici:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

 

Vrednovanje kandidata vršit će se u skladu s odredbama Pravilnika o načinu i postupku

zapošljavanja te vrednovanju kandidata (Pravilnik potražiti na poveznici:

http://os-licki-osik.skole.hr/skola/akti).

Na javno dostupnim mrežnim stranicama Škole: http://os-licki-osik.skole.hr/natjecaji bit će objavljen način, sadržaj i područje provjere, izvori za pripremu kandidata, vrijeme i mjesto održavanja vrednovanja te rok za objavu vremena i mjesta vrednovanja kandidata.

 

Rok za prijavu: 8 (osam) dana od dana objave Natječaja. Nepotpune i nepravodobne prijave, kao i prijave koje nisu vlastoručno potpisane, neće se razmatrati. O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku do 8 dana objavom na mrežnim stranicama Škole.

 

Prijave se dostavljaju poštom ili osobno na adresu: Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Lički Osik, Riječka 2, Lički Osik, 53000 Gospić.

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana ĐAPIĆ  datum: 12. 10. 2020. 11:22

Učitelj geografije

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), OSNOVNA ŠKOLA DR. FRANJE TUĐMANA LIČKI OSIK, sa sjedištem u Ličkom Osiku, Riječka 2, raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

 1. učitelj geografije  – 1 izvršitelj, na nepuno neodređeno radno vrijeme,

          20 sati tjedno

 

UVJETI: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa u skladu s općim propisima o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete u skladu s člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i odredbama Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“, broj 6/19.).

 

Kandidati su uz vlastoručno potpisanu prijavu dužni priložiti u neovjerenom presliku: domovnicu, dokaz o vrsti i razini obrazovanja, životopis i uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja).

Kandidati koji se prema posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju obvezni su prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju.

Dokaze koje je potrebno priložiti za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17. i 98/19.) potražiti na poveznici:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

 

Vrednovanje kandidata vršit će se u skladu s odredbama Pravilnika o načinu i postupku

zapošljavanja te vrednovanju kandidata (Pravilnik potražiti na poveznici:

http://os-licki-osik.skole.hr/skola/akti).

Na javno dostupnim mrežnim stranicama Škole: http://os-licki-osik.skole.hr/natjecaji bit će objavljen način, sadržaj i područje provjere, izvori za pripremu kandidata, vrijeme i mjesto održavanja vrednovanja te rok za objavu vremena i mjesta vrednovanja kandidata.

 

Rok za prijavu: 8 (osam) dana od dana objave Natječaja. Nepotpune i nepravodobne prijave, kao i prijave koje nisu vlastoručno potpisane, neće se razmatrati. O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku do 8 dana objavom na mrežnim stranicama Škole.

 

Prijave se dostavljaju poštom ili osobno na adresu: Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Lički Osik, Riječka 2, Lički Osik, 53000 Gospić.

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana ĐAPIĆ  datum: 12. 10. 2020. 11:21

Učitelj fizike

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), OSNOVNA ŠKOLA DR. FRANJE TUĐMANA LIČKI OSIK, sa sjedištem u Ličkom Osiku, Riječka 2, raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

 1. učitelj fizike  – 1 izvršitelj, na nepuno neodređeno radno vrijeme, 12 sati tjedno (m/ž)

 

UVJETI: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa u skladu s općim propisima o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete u skladu s člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i odredbama Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“, broj 6/19.).

 

Kandidati su uz vlastoručno potpisanu prijavu dužni priložiti u neovjerenom presliku: domovnicu, dokaz o vrsti i razini obrazovanja, životopis i uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja).

Kandidati koji se prema posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju obvezni su prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju.

Dokaze koje je potrebno priložiti za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17. i 98/19.) potražiti na poveznici:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

 

Vrednovanje kandidata vršit će se u skladu s odredbama Pravilnika o načinu i postupku

zapošljavanja te vrednovanju kandidata (Pravilnik potražiti na poveznici:

http://os-licki-osik.skole.hr/skola/akti).

Na javno dostupnim mrežnim stranicama Škole: http://os-licki-osik.skole.hr/natjecaji bit će objavljen način, sadržaj i područje provjere, izvori za pripremu kandidata, vrijeme i mjesto održavanja vrednovanja te rok za objavu vremena i mjesta vrednovanja kandidata.

 

Rok za prijavu: 8 (osam) dana od dana objave Natječaja. Nepotpune i nepravodobne prijave, kao i prijave koje nisu vlastoručno potpisane, neće se razmatrati. O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku do 8 dana objavom na mrežnim stranicama Škole.

 

Prijave se dostavljaju poštom ili osobno na adresu: Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Lički Osik, Riječka 2, Lički Osik, 53000 Gospić.

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana ĐAPIĆ  datum: 12. 10. 2020. 11:20

Obavijest o rezultatima natječaja za pomoćnike u nastavi Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana ĐAPIĆ  datum: 21. 9. 2020. 07:10

Pomoćnici u nastavi

OSNOVNA ŠKOLA DR. FRANJE TUĐMANA LIČKI OSIK sa sjedištem u Ličkom Osiku, Riječka 2, raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta

 

 1. pomoćnik u nastavi učenika s teškoćama u razvoju, na određeno nepuno radno vrijeme 24/40 sati tjedno, 1 izvršitelj (m/ž)

 

 1. pomoćnik u nastavi učenika s teškoćama u razvoju, na određeno nepuno radno vrijeme 29/40 sati tjedno, 1 izvršitelj (m/ž)

 

UVJETI: najmanje SSS, završen program osposobljavanja za pomoćnika u nastavi i ispunjavanje uvjeta iz članka 105. stavka 1. i 2. i članka 106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.).

 

Izrazi koji se u ovom Natječaju koriste za osobe u muškom rodu neutralni su i odnose se na muške i ženske osobe.

 

Kandidati su uz prijavu dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku domovnice
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana objave Natječaja)
 • presliku dokaza o vrsti i razini obrazovanja
 • presliku dokaza o završenom programu osposobljavanja za pomoćnika u nastavi. 

Kandidati koji se prema posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju moraju prilikom prijave na Natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Dokaze koje je potrebno priložiti za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17. i 98/19.) potražiti na poveznici:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

 

Rok za prijavu: 8 dana od dana objave Natječaja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Prijave se dostavljaju na adresu: Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Lički Osik, Riječka 2, 53201 Lički Osik.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana ĐAPIĆ  datum: 12. 8. 2020. 10:33

Obavijest o rezultatima natječaja objavljenih dana 3. prosinca 2019. godine Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana ĐAPIĆ  datum: 2. 1. 2020. 13:37

Odluka o imenovanju povjerenstva za vrednovanje kandidata Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana ĐAPIĆ  datum: 16. 12. 2019. 11:03

Učitelj tehničke kulture

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.), OSNOVNA ŠKOLA DR. FRANJE TUĐMANA LIČKI OSIK, sa sjedištem u Ličkom Osiku, Riječka 2, raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

 1. učitelj tehničke kulture  – 1 izvršitelj, na nepuno neodređeno radno vrijeme, 18 sati                                                   tjedno (m/ž)

 

UVJETI: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa u skladu s općim propisima o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete u skladu s člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i odredbama Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“, broj 6/2019.).

 

Kandidati su uz, vlastoručno potpisanu, prijavu dužni priložiti u neovjerenom presliku: domovnicu, dokaz o vrsti i razini obrazovanja, životopis i uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja).

Kandidati koji se prema posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju obvezni su prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju.

Dokaze koje je potrebno priložiti za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17.) potražiti na poveznici:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

 

Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu i koji ispunjavaju uvjete natječaja Povjerenstvo za vrednovanje kandidata vrednovat će u skladu s odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te vrednovanju kandidata (Pravilnik potražiti na poveznici: http://os-licki-osik.skole.hr/skola/akti).

Na javno dostupnim mrežnim stranicama Škole: http://os-licki-osik.skole.hr/natjecaji bit će objavljen način, sadržaj i područje provjere, izvori za pripremu kandidata, vrijeme i mjesto održavanja vrednovanja te rok za objavu vremena i mjesta vrednovanja kandidata.

 

Rok za prijavu: 8 (osam) dana od dana objave Natječaja. Nepotpune i nepravodobne prijave, kao i prijave koje nisu vlastoručno potpisane, neće se razmatrati. O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku do 8 dana poštom i objavom na mrežnim stranicama Škole.

 

Prijave se dostavljaju poštom ili osobno na adresu: Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Lički Osik, Riječka 2, Lički Osik, 53000 Gospić.

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana ĐAPIĆ  datum: 3. 12. 2019. 10:56

Stručni suradnik psiholog

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana ĐAPIĆ  datum: 3. 12. 2019. 10:56

Učitelj prirode i biologije

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana ĐAPIĆ  datum: 3. 12. 2019. 10:55

Učitelj njemačkog jezika

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana ĐAPIĆ  datum: 3. 12. 2019. 10:54

Učitelj matematike

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana ĐAPIĆ  datum: 3. 12. 2019. 10:53

Učitelj glazbene kulture

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.), OSNOVNA ŠKOLA DR. FRANJE TUĐMANA LIČKI OSIK, sa sjedištem u Ličkom Osiku, Riječka 2, raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

 1. učitelj glazbene kulture  – 1 izvršitelj, na nepuno određeno radno vrijeme, 4 sata                                             tjedno (m/ž)

 

UVJETI: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa u skladu s općim propisima o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete u skladu s člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i odredbama Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“, broj 6/2019.).

 

Kandidati su uz, vlastoručno potpisanu, prijavu dužni priložiti u neovjerenom presliku: domovnicu, dokaz o vrsti i razini obrazovanja, životopis i uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja).

Kandidati koji se prema posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju obvezni su prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju.

Dokaze koje je potrebno priložiti za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17.) potražiti na poveznici:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

 

Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu i koji ispunjavaju uvjete natječaja Povjerenstvo za vrednovanje kandidata vrednovat će u skladu s odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te vrednovanju kandidata (Pravilnik potražiti na poveznici: http://os-licki-osik.skole.hr/skola/akti).

Na javno dostupnim mrežnim stranicama Škole: http://os-licki-osik.skole.hr/natjecaji bit će objavljen način, sadržaj i područje provjere, izvori za pripremu kandidata, vrijeme i mjesto održavanja vrednovanja te rok za objavu vremena i mjesta vrednovanja kandidata.

 

Rok za prijavu: 8 (osam) dana od dana objave Natječaja. Nepotpune i nepravodobne prijave, kao i prijave koje nisu vlastoručno potpisane, neće se razmatrati. O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku do 8 dana poštom i objavom na mrežnim stranicama Škole.

 

Prijave se dostavljaju poštom ili osobno na adresu: Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Lički Osik, Riječka 2, Lički Osik, 53000 Gospić.

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana ĐAPIĆ  datum: 3. 12. 2019. 10:52

Učitelj glazbene kulture

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana ĐAPIĆ  datum: 3. 12. 2019. 10:43

Učitelj fizike

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.), OSNOVNA ŠKOLA DR. FRANJE TUĐMANA LIČKI OSIK, sa sjedištem u Ličkom Osiku, Riječka 2, raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

 1. učitelj fizike  – 1 izvršitelj, na nepuno neodređeno radno vrijeme, 12 sati tjedno (m/ž)

 

UVJETI: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa u skladu s općim propisima o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete u skladu s člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i odredbama Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“, broj 6/2019.).

 

Kandidati su uz, vlastoručno potpisanu, prijavu dužni priložiti u neovjerenom presliku: domovnicu, dokaz o vrsti i razini obrazovanja, životopis i uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja).

Kandidati koji se prema posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju obvezni su prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju.

Dokaze koje je potrebno priložiti za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17.) potražiti na poveznici:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

 

Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu i koji ispunjavaju uvjete natječaja Povjerenstvo za vrednovanje kandidata vrednovat će u skladu s odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te vrednovanju kandidata (Pravilnik potražiti na poveznici: http://os-licki-osik.skole.hr/skola/akti).

Na javno dostupnim mrežnim stranicama Škole: http://os-licki-osik.skole.hr/natjecaji bit će objavljen način, sadržaj i područje provjere, izvori za pripremu kandidata, vrijeme i mjesto održavanja vrednovanja te rok za objavu vremena i mjesta vrednovanja kandidata.

 

Rok za prijavu: 8 (osam) dana od dana objave Natječaja. Nepotpune i nepravodobne prijave, kao i prijave koje nisu vlastoručno potpisane, neće se razmatrati. O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku do 8 dana poštom i objavom na mrežnim stranicama Škole.

 

Prijave se dostavljaju poštom ili osobno na adresu: Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Lički Osik, Riječka 2, Lički Osik, 53000 Gospić.

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana ĐAPIĆ  datum: 3. 12. 2019. 10:42

Prijava potrebe za radnikom (učitelj/ica razredne nastave)

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana ĐAPIĆ  datum: 29. 10. 2019. 10:17

Pomoćnik u nastavi

OSNOVNA ŠKOLA DR. FRANJE TUĐMANA LIČKI OSIK sa sjedištem u Ličkom Osiku, Riječka 2, raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

 1. pomoćnik u nastavi učenika s teškoćama u razvoju, na određeno nepuno radno vrijeme 27/40 sati tjedno, 1 izvršitelj (m/ž)

 

UVJETI: najmanje SSS i ispunjavanje uvjeta iz članka 105. stavka 1. i 2. i članka 106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.).

Izrazi koji se u ovom Natječaju koriste za osobe u muškom rodu neutralni su i odnose se na muške i ženske osobe.

 

Kandidati su uz prijavu dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku domovnice
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
 • presliku dokaza o vrsti i razini obrazovanja.

Kandidati, koji su završili program osposobljavanja za pomoćnika u nastavi, dužni su dostaviti i presliku dokaza o završenom programu.

 

Kandidati koji se prema posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju moraju prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Dokaze koje je potrebno priložiti za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17.) potražiti na poveznici:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

 

Rok za prijavu: 8 dana od dana objave Natječaja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijave se dostavljaju na adresu: Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Lički Osik, Riječka 2, 53201 Lički Osik.

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana ĐAPIĆ  datum: 21. 8. 2019. 12:00
» Arhiva naših vijesti    
 


TražilicaOglasna ploča


Kalendar
« Siječanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji


Brojač posjeta
Ispis statistike od 5. 4. 2010.

Ukupno: 3596956
Ovaj mjesec: 855
Danas: 1


Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja

Arhiva dokumenata
preskoči na navigaciju